דוחות ואישורים

סיכום פעילות

תקנון האגודה

דו"ח מילולי וכספי

פרסום הדוחות הכספיים והמילוליים מעמיד את האגודה ברמת שקיפות גבוהה ביותר, כמצופה מהמגזר השלישי על ידי רשם העמותות. בדוחות ניתן למצוא פירוט כספי ומילולי לכל הפעילויות שערכה האגודה באותה שנה

ניהול תקין

אישור ניהול תקין מאשר כי האגודה הגישה מסמכים בסיסיים לרשם העמותות, כמו פרוטוקול שנתי של האסיפה הכללית, דו"ח מבוקר ע"י רואה חשבון (בהתאם לגובה התקציב השנתי של האגודה), דו"ח מילולי וכו´.
הגשת מסמכים אלו הינה הראי של האגודה. המסמכים שמוגשים לצורך קבל אישור ניהול תקין מציגים לעין כל מי הם הנהנים מפעילות האגודה, מיהם מקבלי ההחלטות בעמותה, לאן מופנים כספי העמותה וכו´.

פרוטוקול אסיפת נציגים

תקנון אתר האגודה