תקנון האתר

תנאי שימוש באתר JDRF- אתר האגודה לסוכרת נעורים (סוג 1) בישראל

כללי

1.1. ברוכים הבאים ל-  www.jdrf.org.ilאתר האגודה לסוכרת נעורים (סוג 1) בישראל (ע"ר) מספר 580034072, המייצגת את ציבור חולי סוכרת הנעורים (סוג 1) בישראל (להלן בהתאמה: “האתר", “האגודה" ו-“סוכרת הנעורים"). השימוש באתר ובכל המדורים המשולבים בו הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים באתר (להלן: “תנאי השימוש").

1.2. השימוש  באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים בתנאי השימוש, ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר (להלן: “המשתמש").

1.3. המשתמש באתר זה, מאשר את הסכמתו לתנאי השימוש אלה לרבות בכל הנוגע למדיניות הפרטיות (להלן: “מדיניות הפרטיות"), אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כמו כן, המשתמש מאשר בזאת כי קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה, הבין אותם והסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל.

1.4. האגודה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש באתר באמצעות עדכונם של תנאי השימוש.

1.5.המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי האגודה.

1.6. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1.7. כותרות הפרקים שלהלן, מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה לפרשנות תנאי השימוש.

מטרות האתר

2.1. אספקת מידע ושירותים בנושאים, הקשורים באופן ישיר לסוכרת מסוג 1 (נעורים), הכוללים בין היתר, קידום ותמיכה במחקר בישראל בנושא סוכרת מסוג 1 (נעורים) למען שיפור איכות חייהם של החולים, מניעת סיבוכי המחלה ומציאת מרפא, קידום ואכיפה של זכויות ציבור הסוכרתיים, העלאת המודעות בדבר  המחלה בקרב הציבור וקידום פעילויות תמיכה, ליווי וייעוץ עבור סוכרתיים ובני משפחותיהם.

2.2. גיוס תרומות באמצעות האתר לשם הגשמת מטרות האגודה, המפורטות בסעיף  שלמעלה.

פעילות האתר

3.1.השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

3.2.האגודה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, האגודה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

גיוס תרומות

4.1. המשתמש יהא רשאי לתרום לאגודה באמצעות האתר.

4.2. תרומה באמצעות האתר תתאפשר לכל משתמש אשר בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או באמצעות חשבון PayPal (להלן: “אמצעי התשלום“).

4.3. האגודה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה למתן תרומה על ידי משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בביצוע תרומות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

4.4. המשתמש ימסור פרטים אישיים הנחוצים לאגודה לצורך חיוב אמצעי החיוב שלו לצורך ביצוע התרומה (להלן: “הפרטים האישיים“).

ביטול תרומה

5.1.משתמש יהא רשאי לפנות אל האגודה על פי הפרטים המנויים בסעיף 13 להלן, בבקשה לבטל תרומה שניתנה על ידו לאגודה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, השתמ"א-1981 ותקנותיו ובלבד שפנה אל האגודה בכתב תוך 14 יום מהמועד בו ניתנה תרומתו כאמור.

5.2.האגודה תשיב למשתמש את סכום תרומתו. במידה וחברת האשראי או כל גורם אחר יחייב את האגודה בעמלה בגין פעולה כאמור, תנוכה מסכום תרומתו של המשתמש כאמור העמלה שתידרש האגודה לשלם.

קניין רוחני

6.1. האתר תוכנו והשירותים שבו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, יישומי תוכנה, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בו (להלן: “התוכן"), שייכים לאגודה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.

6.2. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להדפיס ולשמור את התוכן באתר או להשתמש בו לצרכים אלו, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של האגודה לכך מראש ובכתב.

6.3.השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא" (“AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, שיווק, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב לכך של האגודה.

הפרת תנאי השימוש

7. הייתה לאגודה סיבה לחשוד כי הפר משתמש את תנאי השימוש, האגודה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים ו/או שיעמדו לאגודה על פי דין.

מסירת פרטים על ידי המשתמש ומדיניות הגנת הפרטיות

8.1.האגודה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שהאגודה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של האגודה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו.

8.2.המשתמש מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים הוא מאשר משלוח הודעות על ידי האגודה בקשר עם מטרות האתר כמפורטות בסעיף 2.1 לעיל, וכי מסירה כאמור תהווה הסכמה של המשתמש לקבלת דברי פרסומת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של האגודה.

8.3.האגודה תהא רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד את הפרטים האישיים, אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר וכאלה אשר הועברו על ידי המשתמשים, מרצונם החופשי כאמור לעיל.

8.4.משתמש שמעוניין שפרטיו יוסרו ממאגר המידע הרשום  יפנה לכתובת הדוא"ל  office@jdrf.org.il בבקשה להסרתו ממאגר המידע.

8.5.ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם האגודה המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר בפרטי יצירת הקשר המפורטים בסעיף 13 להלן וכן באופן שיצוין בהודעת הדוא"ל ו/או הודעות ה- SMS, לפי העניין.

8.6.האגודה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, האגודה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של האגודה ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי המשתמש לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.

מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר - Cookies

9. כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. “Cookies" (“עוגיות") הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

קניין רוחני

10.1.כל זכויות הקניין הרוחני של האגודה לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של האגודה.

10.2.אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, קוד המקור, בסיס הנתונים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותה המפורשת של האגודה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

שונות

11.1. האגודה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

11.2. האגודה לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן האגודה אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.

11.3. רישומיה הממוחשבים של האגודה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

11.4.האגודה תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

11.5. תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.

הדין החל וסמכות השיפוט

12.1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

12.2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מוקנית בזאת באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב.

צור קשר

13. באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הנ"ל, לרבות הסרתך ממאגר המידע של האגודה בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת office@jdrf.org.il או בטלפון 03-5160171.